[Algemene voorwaarden]

Solvisoft

Algemene voorwaarden

Vertrouwd door 100+ klanten

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
[Algemene Voorwaarden]

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Solvisoft te Andelst, Kamer van Koophandel 30241443 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Solvisoft alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

 1. Solvisoft stelt een offerte op waarin zij aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) zij aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, hosting- en domeinnaamdiensten, levering van hardware, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte. Solvisoft kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Solvisoft daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Solvisoft. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Solvisoft werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Solvisoft verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Solvisoft zal door Opdrachtgever verzocht worden meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

Artikel 2. Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Solvisoft uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Solvisoft aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Solvisoft worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Solvisoft toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Solvisoft redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. Solvisoft garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Solvisoft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Solvisoft is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 5. Solvisoft is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Tenzij anders overeengekomen is Solvisoft geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Solvisoft deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Solvisoft de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Solvisoft zal hierover adequaat informeren.
 7. Solvisoft heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Solvisoft niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 8. Solvisoft zal bij een verzoek van Opdrachtgever of storing aan de Diensten reageren conform de separaat overeengekomen Service Level Agreement.

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

 1. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Solvisoft bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Solvisoft daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Solvisoft zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Solvisoft zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Solvisoft of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Solvisoft, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Solvisoft, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt of anderszins in strijd is met geldende wet- of regelgeving.
 3. Het is Opdrachtgever (of dit nu legaal is of niet) nimmer toegestaan om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn, kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 4. Indien naar het oordeel van Solvisoft hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Solvisoft of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Solvisoft gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Solvisoft mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 5. Solvisoft kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Deze limiet wordt in de overeenkomst vastgelegd.
 6. Afspraken omtrent beschikbaarheid, reactie- en hersteltijden worden vastgelegd in een separaat overeen te komen Service Level Agreement.
 7. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Solvisoft vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 8. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Solvisoft, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 9. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Solvisoft schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Solvisoft is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.
 10. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Solvisoft zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 11. Solvisoft heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 12. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Solvisoft gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 4. Bepalingen over onderhoud

 1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
 2. Solvisoft zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. Solvisoft is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 3. Als onderdeel van het onderhoud zal Solvisoft zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Solvisoft is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Solvisoft hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 4. Solvisoft zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Solvisoft is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 5. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Solvisoft dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Solvisoft deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Solvisoft.
 6. Het is Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en vooraf door Solvisoft goedgekeurd, niet toegestaan zelfstandig een wijziging aan door Solvisoft geleverde resultaten door te voeren.
 7. Indien overeengekomen maakt Solvisoft periodiek een back-up van de Diensten. Solvisoft zal te allen tijde een controle uitvoeren alvorens de back-up, na overleg met Opdrachtgever, teruggezet wordt. Solvisoft is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de back-up.

Artikel 5. Bepalingen over remote support

 1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 2. Solvisoft zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Solvisoft zich inspannen om tegen het normale uurtarief op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen.

Artikel 6. Verkoop van apparatuur en eigendomsvoorbehoud

 1. Indien Solvisoft in het kader van de Diensten hardware levert aan Opdrachtgever, doet Solvisoft geen enkele uitspraak over garantie of conformiteit; alles wordt geleverd "AS IS".
 2. Indien en voor zover er sprake is van enige garantie van de fabrikant op de geleverde hardware, dient Opdrachtgever voor een beroep op deze garantie direct contact op te nemen met de fabrikant. Solvisoft zal, indien nodig of op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is nimmer aansprakelijk wanneer de fabrikant weigert om tot herstel of vervanging over te gaan, dan wel daar kosten voor in rekening brengt.
 3. Solvisoft behoudt zich ten opzichte van Opdrachtgever het eigendom van de geleverde hardware voor. Dit houdt in dat tot het moment dat de volledige betaling bij Solvisoft binnen is, de hardware eigendom van Solvisoft blijft. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde hardware op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.
 4. Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde hardware zal Opdrachtgever Solvisoft hier onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Solvisoft. Opdrachtgever is verplicht de hardware vallend onder het eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan.
 5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde hardware te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van Solvisoft dient Opdrachtgever de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen.
 6. Indien Solvisoft zich beroept op haar eigendomsrecht is Opdrachtgever verplicht Solvisoft, of door Solvisoft aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde hardware.
 7. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd is Opdrachtgever verplicht Solvisoft onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Installatie en configuratie

 1. Solvisoft zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.
 2. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Solvisoft zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Solvisoft voldoet, is Solvisoft gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van Solvisoft medewerkers en hulppersonen van Solvisoft alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Solvisoft voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Solvisoft.

Artikel 8. Ontwikkeling van Werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Solvisoft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 2. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Artikel 9. Oplevering en aanvaarding 1. Solvisoft zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Solvisoft zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Solvisoft doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Solvisoft een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Solvisoft gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Solvisoft het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Solvisoft of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten niet verveelvoudigen, openbaar maken, overdragen of sublicentiëren. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Solvisoft. Dit doet niets af aan het recht van Solvisoft om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of aspx) van geleverde Werken, tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 11. Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd conform de in de overeenkomst opgenomen betalingscondities.
 2. Solvisoft zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.
 3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Solvisoft te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Solvisoft de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Solvisoft blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. 
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Solvisoft in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50,- in rekening te brengen.
 6. Onverminderd het voorgaande is Solvisoft gerechtigd tot opschorting van door haar geleverde Diensten indien Opdrachtgever tekortschiet in haar betaalverplichtingen of andere verplichtingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden toekomen.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Solvisoft zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Solvisoft mag de kennis die zij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Solvisoft is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Solvisoft voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Solvisoft is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Solvisoft.
 4. De aansprakelijkheid van Solvisoft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Solvisoft direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Solvisoft ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Solvisoft in staat is adequaat te reageren. 
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Solvisoft door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Solvisoft kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals genoemd in de overeenkomst.
 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is kan deze slechts tegen het einde van de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 4. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Solvisoft gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Solvisoft is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 5. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 13.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Solvisoft vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met uitvoering van de Diensten blijven met onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Solvisoft voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Solvisoft in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvisoft. Onder werknemers van Solvisoft worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Solvisoft of van één van de aan Solvisoft gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Solvisoft of van één van de aan Solvisoft gelieerde ondernemingen waren.
 2. Bij overtreding van dit artikel zal Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete verbeuren van € 10.000,- plus € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt .

Artikel 16. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Solvisoft echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens één maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Solvisoft overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Solvisoft zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Solvisoft bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Solvisoft mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Solvisoft gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Bij strijdigheid van (delen) van bepalingen, geldt de volgende rangorde:
  1. Overeenkomst
  2. SLA
  3. Algemene Voorwaarden
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 5. De door Solvisoft ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Solvisoft steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Algemene voorwaarden Solvisoft 2015 9/9

Solvisoft bv
Industrieweg 12, 6673 DE ANDELST
Tel: 0488-469900
info@solvisoft.com
www.solvisoft.com
Kvknr 30241443 (Tiel)  
BTWnr.: NL8200.16.445.B01